Get Adobe Flash player

Specialistai

SPECIALISTŲ PASLAUGOS

Logopedas

Įstaigoje integruotai ugdomi specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai. Logopedas nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, organizuoja specialiąsias pratybas, šalina kalbos sutrikimus, ugdo vaikų kalbą, konsultuoja tėvus ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais, bendradarbiauja su Panevėžio pedagogine–psichologine tarnyba, dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe.

Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai pataria - atsisiųsti

Logopedinių pratybų metu:

atliekama artikuliacinio aparato mankšta;

lavinama foneminė klausa;

mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;

mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;

mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;

tobulinama kalbos gramatinė sandara;

formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;

tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;

turtinamas žodynas;

ugdoma rišlioji kalba.

Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo teikiama pagalba ir funkcijos:

pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, įsisavinant ugdymo turinį;

metodinė pagalba pedagogams, tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir konsultacijos jiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais.

Meninio ugdymo pedagogas

organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;

individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;

bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina muzikinę veiklą su grupės veikla, rengia ir dalyvauja vykdomuose projektuose;

organizuoja įvairius renginius ir šventes; rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Slaugytojas

Slaugytojas teikia pirmąją medicininę pagalbą, vykdo sveikatinimo programą, atsako už vaikų maitinimo organizavimą bei sanitarijos priemonių įgyvendinimą.

Krepšinio treneris

Vedamos krepšinio treniruotės bei kita veikla, susijusi su krepšinio propagavimu (sutartis su VšĮ ,,Aukštaitijos krepšinio mokykla“ ) – paslauga mokama.

Anglų kalbos mokytojas

Įgyvendinama anglų kalbos pradmenų ugdymo programa (sutartis su VšĮ „American English School“) – paslauga mokama.